16.04.2018

Обявление по ЗУТ от 16.04.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Цонко Жечев Цонев – заинтересована страна, заповед №РД-16-245/ 23.03.2018г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ: ХІІІ, ХІV и ХV в кв.78 по плана на гр.Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 16.04.2018 г.