16.03.2018

Съобщение за промяна в инвестиционно предложение от 16.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за промяна в инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на асфалтова база в ПИ с идентификатор 00833.9.403 (образуван от ПИ № 00833.9.269), намиращ се в местност „Герена”, по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪРВИСИС” ООД в инвестиционно намерение за „Асфалтосмесител в ПИ с идентификатор 00833.9.403 (образуван от ПИ № 00833.9.269), намиращ се в местност „Герена” по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪРВИСИС” ООД.

 

Отдел УТООС
Община Поморие