23.02.2018

Съобщение за инвестиционно предложение ot 23.02.2018 g.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на Базова станция на „Теленор България” ЕАД № 5043 с местонахождение: сграда с идентификатор 57491.502.477.1 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „Теленор България” ЕАД