22.02.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 22.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Напояване на трайни насаждения – лозя, чрез изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ № 16064.011.508, местност „Бадемите” по КВС на с. Горица, община Поморие”, с възложител: „Винарско имение Санта Сара” АД

Отдел УТООС

Община Поморие