07.12.2017

Съобщение по ЗООС от 07.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС),  е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и ябълки, изграждане на система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за трайните насаждения, както и изграждане на система за капково напояване на насажденията в  ПИ с номера 001055, 001056, 001057, 001072, 001081, 001082, 001083, 001085, 001089, 001090, 001091, 001092, 001097, 001098, 001099, 001101, местност „Поройско шосе”, землище на с. Александрово, Община Поморие, създаване на трайни насаждения от череши, изграждане на опорна конструкция за трайните насаждения и изграждане на ограда в ПИ № 007009 в землището на с. Дъбник, община Поморие”, с възложител: „Грийнфрут БГ” ООД.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” №5,  Център за административно обслужване, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Отдел  УТООС

Община Поморие