07.12.2017

Заповед № РД-16-1400/ 01.12.2017 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-1400

Гр. Поморие,   01.12. 2017 г.

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, във връзка с  чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № 681/16.11.2017  г. на Общински съвет гр. Поморие

НАРЕЖДАМ:

            1.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Станимир Кушев да сключи договор за наем  с ползвателите на  полските пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират, на цена в размер на 35 лв./дка за година,  съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2017-2018/ година.

2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2017/2018 г. по  сметка на ОП ОГСС : BG92UNCR70003122562177, BIC код: UNCR BGSF в “Уникредит Булбанк” – АД, клон Поморие, след което да сключи договор за наем.

3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2017/2018 г.

4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.

Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие