01.12.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 01.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за промяна по време на строителство в етап 2 „Монтиране и оборудване на 9 броя хладилни камери в работната част на обект: Селскостопанска сграда за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци” с отпадане на изпълнението и монтирането на хладилни камери №8 и №9 и монтиране на вентилационна система за опресняване на въздуха в камери №5, №6 и №7 в ПИ № 002185, м. „Габарака”, в землището на с. Александрово, община Поморие”, с възложител:  „ГРИЙНФРУТ БГ” ООД.

Отдел УТООС
Община Поморие