24.11.2017

Съобщение относно извършване оценка на въздействие върху околната среда от 24.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), е изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на втора камера на напорен водоем и трасета, обслужващи водоснабдителната система на община Поморие, в ПИ с номера 002054, 002056, 000225, 003088, 002029, 002070, 002071 и 003089 в землището на с.Лъка, община Поморие”, с възложител: Община Поморие.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Отдел  УТООС

Община Поморие