22.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 22.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:“Стопанска сграда в УПИ VІ-90, кв.15 по плана на с. Бата, община Поморие”, с възложител: Иван Захариев Ангелов.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Пристройка към жилищна сграда в УПИ V-2250, кв.134 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: н-ци на Никола Коев Коев.
  3. Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Жилищна сграда в УПИ ІХ-73, кв.17 по плана на с. Бата, община Поморие”, с възложители: Младен Стоянов Атанасов и Гинка Петкова Атанасова.

Общинска администрация

Отдел УТООС