21.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 21.11.2017 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: “Създаване на ново трайно насаждение от череши в поземлен имот №002016 в землището на с.Каменар, община Поморие”, с възложител: Светлин Петров Петров.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: ”Изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ VІІ-31, кв.41 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Али Алигосеф.

Общинска администрация

Отдел УТООС