21.11.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 21.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Жилищна сграда в ПИ 57491.501.410, УПИ VІІІ-410, кв.269 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Гериянс”ООД.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Подробен устройствен план –план за застрояване за УПИ ІІ, кв.18А по плана на гр. Поморие /ПИ 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие/, община Поморие”, с възложител: „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ” ООД.
  3. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХV-256, кв.28 по ЗРП на гр. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Сайме Хасан Сали.
  4. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Демонтируем навес в ПИ № 120894, местност „Около селото”, землище на с. Козичино, община Поморие”, с възложител: Стелиян Михайлов Петров.
  5. Решение №БС-104-П/15.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в УПИ V-7015, кв.1, м. „Къмпинга”, землище на гр.Ахелой, община Поморие”, с възложител: „Хотел инвестмънт” ООД.

Общинска администрация

Отдел УТООС