20.11.2017

Заповед № РД-16-1350/ 17.11.2017 г.

З А П О В Е Д

№РД-16-1350

Поморие, 17.11.2017г.

Със Заповед №143/15.04.1985г. на Кмета на Община Поморие е одобрен подробен устройствен план на с.Порой. Община Поморие е собственик на УПИ І и УПИ ІІ в кв.24 по регулационния план на с.Порой, актувани с АОС769/19.05.2000г. и АОС№770/19.05.2000г. При изграждане на външно ел.захранване за УПИ ІХ кв.24 по плана на с.Порой, е получена жалба в Община Поморие от Осман Осман Алиф, собственик на ПИ090002, местност „Изворите”, землище с.Порой с твърдение, че при строежа е извършено разкопаване на собствения му имот. При направена проверка се установи, че съществува застъпване на КВС землище с.Порой и подробния устройствен план на с.Порой. Това застъпване попада в улица и в УПИ І и УПИ ІІ кв.24 по плана на с.Порой. Посочения УПИ ІІ в кв.24 по плана на с.Порой е в процедура на публична продан. С оглед на това, на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед №РД-16-1297/30.10.2017г. на Кмета на Община Поморие, издадена в изпълнение на Решение №479/07.03.2017г. на Общински съвет гр.Поморие

НАРЕЖДАМ

Отменям т.9 от Заповед №РД-16-1297/30.10.2017г., с която е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на имоти  – частна общинска собственост, а именно:

-Дворно място, съставляващо УПИ ІІ в кв.24 по плана на с.Порой на площ от 515кв.м., актувано с АЧОС№770/19.05.2000г. с  начална тръжна цена 7210,00лв.

Настоящата Заповед да се обяви по реда, по който е обявена Заповед №РД-16-1297 /30.10.2017г. на Кмета на Община Поморие.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие