15.11.2017

Обявление за окончателно класиране на кандидатите в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в административно звено  Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1298/30.10.2017 г. ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ както следва:

Ивайло Желязков Денев с общ резултат 165,00 (сто шестдесет и пет) точки.

Председател на конкурсната комисия:

М. Динолов /п/