14.11.2017

Обявление за класиране от проведен тест и допускане до интервю на кандидатите в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в административно звено  Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1298/30.10.2017 г. реши:

І. ОБЯВЯВА резултатите от проведения тест, както следва:

1.Ивайло Желязков Денев с резултат 26 (двадесет и шест) точки от теста се допуска до следващ етап – провеждане на интервю.

 

Председател на конкурсната комисия:

М. Динолов