10.11.2017

Писмено становище на възложителя „Електроенергиен системен оператор” ЕАД по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС), вкл. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”