10.11.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 640/06.10.2017г и Заповед № РД-16-1319/08.11.2017г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І.За отдаване под наем на терени – частна общинска собственост на територията на гр.Поморие , за разполагане на преместваеми обекти, за срок от 8 /осем/години, както следва:

1.Терен с площ 6 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 2, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 30,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 36,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

2.Терен с площ 12 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 3, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 60,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 72,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

3.Терен с площ 11 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 4, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 55,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 66,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

4.Терен с площ 7 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 5, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 35,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 42,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

5.Терен с площ 12 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 6, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 60,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 72,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

6.Терен с площ 4 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 7, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 40,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 48,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

7.Терен с площ 12 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 19, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 60,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 72,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

8.Терен с площ 30 кв.м. за стациониране на павилион в търговска зона „Скобелев”, петно № 20, кв.231 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна цена на месец 150,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 180,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

  1. Терен с площ 70 кв.м за стациониране на автомивка в търговска зона”Пиргос” петно №1, кв.116 по плана на гр.Поморие за срок от 8/ осем/ години при начална тръжна цена на месец 700,00лв. на кв.м. без вкл.ДДС или начална тръжна цена на месец 840,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

            ІІ.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един терен.

1.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

  1. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.
  2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, два работни дни преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

4.Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС, определена в т.І , който се внася в срока по т.ІІ т.3.

5 . Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

            ІІІ.Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а,  след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

            ІV.Дата, час и място на провеждане на търга:

На 28.11.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за първа дата на провеждане на търга.

На 05.12.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за втора дата на провеждане на търга.

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99