10.11.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 643/06.10.2017г и Заповед № РД-16-1320/08.11.2017г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І.За отдаване под наем на терен – частна общинска собственост на територията на гр.Поморие , за разполагане на преместваем обект, за срок от 7 /седем/години, както следва:

  1. Терен с площ 24,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 8 в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 7 /седем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 120,00лв без вкл.ДДС или 144,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.

            ІІ.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един терен.

1.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

  1. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.
  2. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, два работни дни преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

4.Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС.

5.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

    ІІІ.Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а,  след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

   ІV.Дата, час и място на провеждане на търга :

На 28.11.2017г. от 15.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за първа дата на провеждане на търга.

На 05.12.2017г. от 15.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за втора дата на провеждане на търга.

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99