09.11.2017

Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Отдел „Административно и информационно обслужване”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-16-1324/08.11.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от НПКДС,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 За длъжността Старши юрисконсулт в Отдел „Административно и информационно обслужване” към Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” при Община Поморие.

  1. Описание на длъжността:

След възлагане изготвя или съгласува заповеди, договори, жалби, възражения, становища и други процесуални документи регламентиращи дейността администрацията;

– Съгласува договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица; участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и за провеждането на конкурси по Кодекса на труда;

Изразява становища, мнения и предложения по проекти на нормативни актове, общи и индивидуални административни актове, участва в изготвянето на такива, като при несъгласие прилага мотивирано писмено мнение;

Участва в разработването на проекти на вътрешни актове на община Поморие и в комисии (постоянни и временни), назначени със заповед на Кмета на Общината;

Подпомага дейността на кмета, зам.- кметовете и секретаря на общината при подготовката на проекти за решения, внасяни в Общински съвет;

Осигурява кореспонденцията по съдебните дела, отнасящи се до гражданското състояние и дейността на отдел АИО;

Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт по дела от различен характер и арбитражен съд, за които не е упълномощен адвокат;

Консултира служителите в общинската администрация при решаването на проблеми от компетентността на общината по законосъобразност;

Проучва и обработва преписки,  изготвя отговори, изготвя правни становища и юридически консултации, касаещи дейността на отдела;

Изготвя становища и юридически консултации по проблеми касаещи законосъобразното функциониране администрацията;

При необходимост участва в конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки, когато закон предвижда участието им в качеството на юрисконсулт на общината;

След нареждане изпълнява и други допълнителни дейности, възложени от Кмета на Община Поморие, Директор Дирекция ПНИАО и Началник отдел АИО  свързани с преките му служебни задължения.

Оказва правна помощ на директори на общински предприятия към Община Поморие.

  1.  Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: висше юридическо образование;

– придобита юридическа правоспособност;

– минимална образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионален опит: 1 (една) година или наличие на V младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word,  Excel), Internet;

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест;

– интервю.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документ удостоверяващ придобита юридическа правоспособност;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на V младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), за неговото гражданство, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и че не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна” № 5 в 11 дневен срок след публикуване на обявата до 20.11.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на – табло за обяви и съобщения в „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460,00 лв. до 1150,00 лв.при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от http://www.pomorie.bg  или получат на място в Център за административно обслужване в Община Поморие с адрес гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие