06.11.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в административно звено Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1298/30.10.2017 г. реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Весела Крумова Георгиева
  2. Мирослав Илиев Георгиев
  3. Ивайло Желязков Денев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.11.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.11.2017 г. до 13:00 часа на интернет страницата на Общинска администрация – Поморие, както и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5.

При постигане на необходимия резултат от проведения текст, интервюто с допуснатите успешно издържали теста кандидати ще се проведе на същата дата от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Председател на конкурсната комисия:

М. Динолов: /п/