30.10.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване”

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в административно звено отдел „Правно-нормативно обслужване”/Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1279/23.10.2017 г. реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Светлана Георгиева Събева
  2. Росица Димитрова Стоева
  3. Зоя Чернева Чернева
  4. Йоана Тончева Алексиева
  5. Весела Крумова Георгиева
  6. Мирослав Илиев Георгиев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 07.11.2017 г. от 11:15 часа в сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.11.2017 г. до 13:30 часа на интернет страницата на Общинска администрация – Поморие, както и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5.

При постигане на необходимия резултат от проведения текст, интервюто с допуснатите успешно издържали теста кандидати ще се проведе на същата дата от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Иван Живков Даскалов – документите на кандидата не са подадени в съответствие с посочения в обявлението (и кореспондиращ с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители) начин – „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. ”. Заявлението е подадено чрез jobs.bg. Не съдържа:

– заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

– декларация по чл. 17, ал. 2, т 1. от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

  1. Ангел Иванов Ангелов –  документите на кандидата не са подадени в съответствие с посочения в обявлението (и кореспондиращ с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители) начин – „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. ”. Заявлението е подадено чрез jobs.bg. Не съдържа нито един от изискваните в обявата документи.

3 Станислава Василева Стаменова  –  документите на кандидата не са подадени в съответствие с посочения в обявлението (и кореспондиращ с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители) начин – „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. ”. Заявлението е подадено чрез jobs.bg. Не съдържа нито един от изискваните в обявата документи.

 

Председател на конкурсната комисия:

Х. Япаджиева /п/