30.10.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”в административно звено отдел „Правно-нормативно обслужване”/Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-1280/23.10.2017 г. реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Кристина Младенова Демирева
  2. Зоя Чернева Чернева
  3. Йоана Тончева Алексиева
  4. Весела Крумова Георгиева
  5. Мирослав Илиев Георгиев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 07.11.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.11.2017 г. до 13:00 часа на интернет страницата на Общинска администрация – Поморие, както и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5.

При постигане на необходимия резултат от проведения тест, интервюто с допуснатите успешно издържали теста кандидати ще се проведе на същата дата от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация – Поморие с административен адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, в Зала № 2.

ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Ангел Иванов Ангелов – документите на кандидата не са подадени в съответствие с посочения в обявлението (и кореспондиращ с разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители) начин – „Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. ”. Заявлението е подадено чрез jobs.bg. Не съдържа нито един от изискваните в обявата документи.

 

Председател на конкурсната комисия:

Х. Япаджиева /п/