30.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 30.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Преустройство на магазин в апартамент в  УПИ V-5299, 5300, 5301, кв.262 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Евгени Димитров Хинкин.

Община Поморие

Отдел УТООС