27.10.2017

Съобщение за инвестиционни предложения и ОВОС от 27.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:„Надстройка с тавански жилищен етаж в УПИ VІ-923, кв.67 по плана на гр. Поморие,община Поморие”, с възложител: Теодор Стефанов Бончев.
  2. Решение БС-90-П/23.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за прекратяване на административно производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение:„Изграждане на три вилни сгради, външен водопровод и кабели 20 кVза захранване на нов ТП в поземлен имот №57491.18.439, местност „Кошарите”, гр.Поморие, с възложител: Веселин Спасов Москов.
  3. Решение БС-91-П/23.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за прекратяване на административно производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, мотел и ресторант в ПИ №57491.12.217 и пътна връзка в ПИ 57491.12.216, местност „Езерото”, гр. Поморие, община Поморие”, с възложители: „Еврозони-1” и „Вечна – Р” ЕООД.
  4. Решение №БС-84-П/23.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за прекратяване на административно производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда, външен водопровод и кабели 20 кVза захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.508, местност „Кошарите”, гр.Поморие, с възложител: Стойчо Василев Койчев.
  5. Уведомление на Директора на РИОСВ-Бургас за постановено Решение №БС-143-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи черешови насаждения в ПИ №57491.16.528, №57491.16.527, №57491.16.251, №57491.16.250 по КККР на гр.Поморие, местност „Кротиря”, община Поморие”, с възложител: ЗП ЗОРИЦА ВЛАДИМИРОВА
  6. Решение №БС-97-П/23.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за прекратяване на административно производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на седемнадесет еднофамилни вилни сгради в ПИ 57491.19.360, местн. „Лахана”, землище на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Анка Георгиева Димитрова.

 Община Поморие

  Отдел УТООС