27.10.2017

Обявление по ЗУТ от 27.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Стефан Николов Николов – заинтересована страна, обявление №Об-379/ 12.10.2017г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ: І /идентификатор по КК 57491.507.150/, ІІ /идентификатор по КК 57491.507.151/ и ІІІ /идентификатор по КК 57491.507.152/ в кв.137а по плана на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 27.10.2017 г.