26.10.2017

Конкурс за длъжността Главен счетоводител в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед №РД-16-1285/25.10.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Главен счетоводител в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” при Община Поморие.

  1. Описание на длъжността:

Съставя и подписва с втори подпис сборните и собствените финансови отчети с всичките им елементи и приложения.

Ръководи, организира и осъществява вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, документооборота на счетоводните документи, редовното извършване на инвентаризации и отразяване на резултатите от тях.

Ръководи и организира счетоводството на Общината, координира, контролира и методологически ръководи счетоводната дейност на поделенията и звената, изведени на самостоятелен баланс.

Подписва всички документи с финансово-имуществен характер, които произтичат от счетоводни записвания.

Подписва с втори подпис всички договори с финансово-имуществен характер, включително трудови и граждански договори, договори за продажби, отдаване под наем и други.

Подписва с втори подпис всеки документ за поемане на финансово задължение и извършване на  плащане.

Осъществява предварителен контрол за законосъобразност при поемане на задължения и извършване на разходи, като разписва определени контролни позиции в документите, предвидени в СФУК.

Анализира и систематизира счетоводната информация, необходима за изготвяне на бюджета.

Води кореспонденция и осъществява електронно предаване и приемане на информация .

Изпълнява и други конкретни задачи, свързани с длъжността.

  1. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: висше;

– минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър; професионално направление „икономика” (висше икономическо образование)

– професионален опит: 3 (три) години или наличие на ІV младши ранг;

2.1. Специфични изисквания за заемане на длъжността

Да отговаря на условията по чл. 18 от Закона за счетоводството, съгласно който: „Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;

бб) при бакалавърска степен – три години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

  1. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.”.

2.2. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– предпочитана специалност по която е придобито образованието: „Счетоводство и контрол“;

– професионален опит – 5 (пет) години

– предимство – минимум 3 (три) годишен опит в бюджетната сфера;

– отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата; познаване устройството, функциите и дейността на  местната и държавната администрация;

– компютърни умения – WORD, EXCEL, INTERNET, работа с пакето-приложни програмни продукти и работа с MS Office

– изисквания за ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, управленска компетентност, други специфични за длъжността и за административното звено изисквания

  1. 3. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест,

– интервю.

До участие до писмения тест ще се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто ще се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста). Те ще се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако кандидатите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждането му.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на ІV младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), за неговото гражданство, че е пълнолетно, че не  е поставено под запрещение, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и че не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна” № 5 в 14 дневен срок след публикуване на обявата до 09.11.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460,00 лв. до 1250,00 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от ТУК: Заявление, Декларация  или получат на място в Център за административно обслужване в Община Поморие с адрес гр. Поморие, ул. „Солна” № 5.

 

Иван Алексиев

Кмет на Община Поморие