24.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 24.10.2017 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Преустройство на офис в кафе аперитив в УПИ І, кв.106 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Росица  Куртева Божкова.

Община Поморие

Отдел УТООС