24.10.2017

Обявление по ЗУТ от 24.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Калчаръл холдингс” ООД – заинтересована страна, заповед №РД-16-1211/ 04.10.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х-384 в кв.21 по плана на с. Горица и промяна на кадастралната граница между ПИ: 473 и 485 по кад. план. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 24.10.2017 г.