20.10.2017

Обявление по ЗУТ от 20.10.2017 г. 1

Обявление по ЗУТ

Община Поморие обявява на Заинтересованите лица

Уведомяваме Ви, че за обект: „Панелен павилион”, представляващ преместваем обект № 7 по приложена окомерна скица, находящ се частично в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III6055, кв. 192 по плана на гр. Поморие, поземлен имот с идентификатор 57491.504.110 и поземлен имот с идентификатор 57491.504.52 по КККР на гр. Поморие е издадена Заповед № РД–16 – 1268/ 19.10.2017г. на Кмета на Община Поморие за нарушаване разпоредбите на Чл. 56, ал. 2 и ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ.

Със Заповед № РД–16 – 1268/ 19.10.2017г. на Кмета на Община Поморие може да се запознаете в ст.25 на Община Поморие.

Възражения срещу Заповед № РД–16- 1268/ 19.10.2017г. на Кмета на Община Поморие могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 14 / четиринадесет / дневен срок, считано от датата на получаване.

Настоящото съобщение удостоверява, че адресатът му е уведомен за съставения констативен акт по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителни разпоредби /ДР/ на ЗУТ.