19.10.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 19.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 9,1029 ха в ПИ с идентификатори 57491.7.167, 57491.12.341, 57491.6.697, 57491.6.698, 57491.6.699, 57491.12.347, 57491.5.490, 57491.3.258, 57491.4.465, 57491.11.268, 57491.11.269 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител Юлиян Василев Мадевов.
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на ваканционен хотел в УПИ V-7015, УПИ VІ-7058, 7062, 7063 ,7064, 7065 кв.1, м. Къмпинга, землище на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „ХОТЕЛ ИНВЕСТМЪНТ” ООД.

Общинска администрация

Отдел УТООС