18.10.2017

Конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт” в Дирекция „Обществени поръчки”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-16-1259/17.10.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 За длъжността Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” при Община Поморие.

 1. Описание на длъжността:
 • Осъществяване на процесуално представителство на Община Поморие пред съдилищата, включително пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по дела, свързани с възлагането на обществени поръчки.
 • Изготвя становища и юридически консултации по проблеми, касаещи дейността на Дирекция „Обществени поръчки”.
 • Подготвя необходимите документи за законосъобразното провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.
 • Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки след издадена заповед на възложителя.
 • Изготвя заповеди, протоколи, доклади, решения и други необходими документи, включително и справки, свързани с дейността на дирекцията.
 • Изготвя и съгласува договори за възлагане на обществени поръчки, заповеди и други документи, свързани с дейността на дирекцията .
 • Изготвя правни становища при обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки.
 • Следи за законодателни промени и правилно прилагане на нормативните актове.
 • Анализиране и решаване на възникнали в процес на работа казуси.
 • Участва в комисии и работни групи, назначени от кмета на общината.
 • Изпълнява допълнително възложени задачи от Директор на Дирекция „Обществени поръчки” и Кмета на Община Поморие.
 1. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: висше юридическо образование;

– придобита юридическа правоспособност;

– минимална образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионален опит: 1 (една) година или наличие на V младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word,  Excel), Internet;

– личностни умения и компетентности свързани с познаване и прилагане на нормативни актове, регламентиращи дейността на общинска администрация и дейността на дирекция „Обществени поръчки”, даване становища по правни въпроси във връзка с нормативни и индивидуални административни актове, както и процесуално представителство. Подпомагане работата на Директор дирекция „Обществени поръчки”.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността;

– интервю.

До участие до писмения тест ще се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто ще се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста). Те ще се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако кандидатите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждането му.

 1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документ удостоверяващ придобитата юридическа правоспособност;

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на V младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), за неговото гражданство, че е пълнолетно, че не  е поставено под запрещение, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и че не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна” № 5 в 12 дневен срок след публикуване на обявата до 30.10.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

 1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 1150 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от тук: Декларация, Заявление

 

Иван Алексиев

Кмет на Община Поморие