17.10.2017

Обявление по ЗУТ от 17.10.2017 г. 2

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Станка Георгиева Вълкова и Йордан Радев Вълков – заинтересована страна, заповед №РД-16-1100/ 15.09.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ Х-513 /ид. по КК 35033.501.513/ в кв.25 по плана на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 17.10.2017 г.