17.10.2017

Обявление по ЗУТ от 17.10.2017 г. 1

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Стойчо Янков Стойчев – заинтересована страна, заповед №РД-16-1209/ 04.10.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-27 в кв.2 по плана на с. Каменар. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 17.10.2017 г.