13.10.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 13.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.16.640 по КККР на гр. Поморие, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
  2.  „Външно ел. захранване на жилищна сграда  и гараж ПИ 35033.501.1514 (УПИ ХІV-1051, кв.88) по КККР на гр. Каблешково, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД.
  3.  „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІV – 99, кв.13 по плана на с. Габерово, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД
  4.  „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІV – 181, кв.21 по плана на с. Порой,Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД
  5. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ – 75, кв.12 по плана на с. Страцин,Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД.
  6.  „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.24.185 по КККР на гр. Каблешково, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД
  7. „Външно ел. захранване на „Пристройка и надстройка на съществуваща детска градина в ПИ 57491.501.375(УПИ VІІІ,кв.254) по КККР на гр. Поморие, община Поморие,  с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД
  8.  „Изграждане на четири жилищни сгради за постоянно обитаване и паркинг с 4 паркоместа в поземлен имот с идентификатор 35033.6.18 по КККР на гр. Каблешково (стар номер 006018 по КВС), местн. „Минералния извор”, община Поморие”, с възложител: Галина Атанасова Недкова.

Общинска администрация

Отдел УТООС