12.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 12.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: ‘’Изграждане на две жилищни сгради с РЗП 114 кв.м всяка на един етаж , в с. Каменар местност ‘’Преводната’’ , масив 3, по КВС на с. Каменар, Община Поморие в УПИ X- 159 ’’, с възложител:  Давид и Ко’’ ООД.

Общинска администрация

Отдел УТООС