12.10.2017

Конкурс за длъжността Началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ към Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване”

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-16-1244/11.10.2017 г. на Кмета на Община Поморие, във връзка с чл.10 и чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.3 ал.1 и чл.13 ал.1 от (НПКДС),

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Началник-отдел „Правно-нормативно обслужване” към Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване” при Община Поморие.

  1. Описание на длъжността:

Ръководи и организира работата в отдел „Правно-нормативно обслужване”; изготвя или съгласува проекти на заповеди, договори, жалби, възражения, становища и други документи, регламентиращи дейността на администрацията; изразява становища, мнения и предложения по проекти на нормативни актове, общи и индивидуални административни актове; осигурява кореспонденцията по съдебните дела; осъществява процесуално представителство; консултира служителите в общинската администрация; участва в конкурси и търгове, провеждани от общината, когато закон предвижда участието в качеството на юрист; изготвя или съгласува проектите на наказателните постановления издадени в административно-наказателното производства.

  1. 2. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

– образование: висше юридическо образование;

– придобита юридическа правоспособност;

– минимална образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионален опит: 4 (четири) години или наличие на ІІІ младши ранг;

2.1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

– компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word,  Excel), Internet;

– личностни умения и компетентности: умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, регламентиращи дейността на общинска администрация; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на писмен тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността;

– интервю.

До участие до писмения тест ще се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

До участие до интервюто ще се допускат само лица, издържали успешно писмения тест (т.е. резултатът им от писмения тест надминава минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста). Те ще се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако кандидатите са посочили такива за датата, мястото и часа на провеждането му.

  1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

– Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

– Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

– Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или притежаването на ІІІ младши ранг като държавен служител;

– Декларация от лицето (по образец), за неговото гражданство, че е пълнолетно, че не  е поставено под запрещение, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и че не е лишено по съответен ред от правото да заема  длъжността;

– Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на заявлението, кандидата или неговия пълномощник се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по т. 4 да се подават в деловодството на „Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, ул. „Солна” № 5 в 11 дневен срок след публикуване на обявата до 23.10.2017 г., включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват  на – табло за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване” в общинска администрация Поморие, както и в сайта на община Поморие.

  1. Размер на основната заплата определена за длъжността: от 460 лв. до 1400 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от тук: ДекларацияЗаявление

 

Иван Алексиев

Кмет на Община Поморие