11.10.2017

Покана за пресконференция

11

На 13.10.2017 г. /петък/ от 15.00 часа, в Зала 2 на Община Поморие ще се проведе начална пресконференция на Община Поморие, на която  ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати по Проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр. Поморие – 1“, по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0140-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта:

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни  жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие.

Очаквани резултати:

  • Повишаване на енергийната ефективност в сградите на бул.П.Яворов № 50, кв.Свобода № 11 и ул.Добрич № 8
  • Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите на бул.П.Яворов № 50, кв.Свобода № 11 и ул.Добрич № 8
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
  • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Бенефициент на  проекта: Община Поморие
Дата на стартиране – 21.09.2016 год.
Дата на приключване – 21.09.2018 год.
Обща стойност:  809 759,69 лв. с ДДС ( 100 % БФП)

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0140-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”