10.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 10.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Надстрояване на жилищна сграда с таванско жилище в УПИ І-688, кв.10 по плана на гр. Поморие (имот с идент. 57491.503.33.1 по КККР на гр. Поморие), община Поморие”, с възложител Илиян Шишманов.

Общинска администрация

Отдел УТООС