06.10.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 06.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Преустройство и пристройка към съществуващи жилищни сгради и стопанска пристройка в поземлен имот с идентификатор 35033.501.748 по КККР на гр. Каблешково, идентичен с УПИ VІ – 748, кв.67 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕЛ ФАХЕД” ЕООД
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „ Жилищна сграда в УПИ Х-769, кв.44 по плана на гр. Каблешково, община Поморие /ПИ с идент. 35033.501.769 по КККР на гр. Каблешково/, община Поморие”, с възложител: „АМНА ДЖАБАРА” ЕООД.

Общинска администрация

Отдел УТООС