05.10.2017

Обявление на решение на РИОСВ от 05.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение №БС-78-П/29.09.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, постановено за инвестиционно предложение: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой с цел изграждане на съоръжения – садки за отглеждане на аквакултури, разположени в ПИ № 000200 с площ 348,539 дка в землището на с. Габерово, ПИ № 000478 с площ 110,207 дка, №000474 с площ 381,804 дка и №000528 с площ 52,343 дка в землището на с. Бата и ПИ № 000001 с площ 131,093 дка, в землището на с. Дъбник, община Поморие”, с възложител: „АГРО ИНВЕСТ – СВЕТИ ВЛАСТ” ЕООД.

Решението е достъпно на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите гр.Бургас на адрес www.riosvbs.com в Превантивна дейност/ОВОС/Решения за прекратяване /Решение № БС-78-П/2017г.

Общинска администрация

Отдел УТООС