03.10.2017

Обявление по ЗУТ от 03.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Мария Илиева Никова – Петрова – заинтересована страна, обявление №Об-338/ 04.09.2017г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: ХІІІ-13, ХІV-12, ХV-12, ХVІІ-11, ХVІІІ-11 и ХІХ-11 в кв.3 по плана на гр. Каблешково. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 03.10.2017 г.