28.09.2017

Обявление по ЗУТ на Констативен акт №07/19.09.2017 г.

Обявление по ЗУТ

Община Поморие обявява на: ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Уведомяваме Ви, че за обект: „Метален гараж №1”, представляващ преместваем обект № 1 по приложена окомерна скица, находящ се находящ се на югозападната имотна граница, в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III6055, кв. 192 по плана на гр. Поморие е съставен Констативен акт 07/19.09.2017г. за нарушаване разпоредбите на Чл. 56, ал. 2 и ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ.

Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.