28.09.2017

Обявление по ЗУТ на Констативен акт № 11/ 19.09.2017 г.

Обявление по ЗУТ

Община Поморие обявява на: ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Уведомяваме Ви, че за обект: „Метален гараж № 5”, представляващ преместваем обект № 5 по приложена окомерна скица, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III, кв.192 по плана на гр.Поморие е съставен Констативен акт 11/ 19.09.2017г. за нарушаване разпоредбите на Чл. 56, ал. 2 и ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ.

Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.