28.09.2017

Обявление по ЗУТ на Констативен акт № 13/ 19.09.2017 г.

Обявление по ЗУТ

Община Поморие обявява на: ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Уведомяваме Ви, че за обект: „Панелен павилион”, представляващ преместваем обект № 7 по приложена окомерна скица, находящ се частично в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III6055, кв. 192 по плана на гр. Поморие, поземлен имот с идентификатор 57491.504.110 и поземлен имот с идентификатор 57491.504.52 по КККР на гр. Поморие е съставен Констативен акт 13/ 19.09.2017г. за нарушаване разпоредбите на Чл. 56, ал. 2 и ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ.

Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 3 /три/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.