27.09.2017

Съобщение относно необходимостта от извършване на ОВОС от 27.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( НУРИОВОС),  е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи черешови насаждения на обща площ от 29,907 дка  в поземлени имоти с номера 57491.16.528, 57491.16.527, 57491.16.251, 57491.16.250 по КККР на гр. Поморие, местност „Кротиря”, община Поморие, област Бургас”, с възложител: ЗП ЗОРИЦА ВЛАДИМИРОВА.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Отдел  УТООС

Община Поморие