25.09.2017

Окончателно класиране от проведения конкурс за длъжността „Директор” на детска градина „Мир“ с. Дъбник

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

От проведения конкурс за длъжността  „Директор” на детска градина „Мир“, с. Дъбник, обявен със Заповед № РД-16-931/10.08.2017 г. на Кмета на Община Поморие:

Съгласно Протокол  № 2/21.09.2017 г. от заседание на Комисия за провеждане на конкурса, определена със Заповед  №  РД-16-1113/20.09.2017 г. на Кмета на Община Поморие

СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА:

  1. Марияна Николаева Розанова.