21.09.2017

Обявление по ЗУТ от 21.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-317/21.08.2017 г., за Разрешение за строеж №531/18.08.2017г.  на гл.архитект на Общината за Обект: „Оградаподпорна стена” в УПИ ІV- 742,кв.9 по плана на гр.Поморие, община Поморие,  съобщава  на  Живка Борисова Гаврилова ,  като собственик и  заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30 ч. до 12,00 ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 21.08.2017 г.