20.09.2017

Обява за открита процедура по провеждане на публичен търг – аренда на земеделски земи

ОБЯВА

 На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 14 ал. 1 от ЗОС,  чл. 65 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Поморие, чл.6 ал.1, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ПОДСОПОГСС и в изпълнение на Решение №470/07.03.2017г. и Решение №471/07.03.2017 г. на Общински съвет гр. Поморие

Е ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

с тайно наддаване по реда на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие за отдаване под аренда на земеделски земи, собственост на Община Поморие, както следва:

№ по ред Имот №

НТП

землище Площ

/дка/

1 090015-нива С. Горица 5.593
2 034028-изоставена нива С. Козичино 22.755
3 000323-изоставена нива С. Козичино 37.011
4 034009-нива С. Козичино 1.508

Начално арендно плащане за създаване и отглеждане на трайни насаждения, съгласно Решение № 470/07.03.2017 г. и Решение №471/07.03.2017 г. на Общински съвет гр. Поморие е  както следва:

– първите 4 /четири/ стопански години – гратисен период,

– от 5 /пета/ до 7 /седма/ стопанска година – 36 /тридесет и шест/ лв. на дка,

– за останалия период на договора за аренда – 55 /петдесет и пет/ лв. на дка.

І. Срок за отдаване под аренда: до 20/двадесет/ стопански  години/считано от стопанската 2017/2018 г.

ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:

            –първа дата-до 17 часа на 06.10. 2017 г.

-втора дата-до 17 часа на 13.10. 2017 г.

Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №41, след заплащане в касата на ОП ”ОГСС” на сума в размер на 20.00/двадесет/ лв. без вкл. ДДС.

Предложението за вида на насаждението, срока за наемане и арендната цена се подават в запечатан плик.

ІІІ. Депозит за участие в търга- 10 лв./дка, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка: IBAN : BG85UNCR70003322567088; BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД клон Поморие.

ІV. Дата, час и място за провеждане на търга:

1.На 10.10.2017 г. от 14.00 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.

2.При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 17.10.2017 г. от 14.00 часа на горепосочения адрес.

  1. Право на участие в публичния търг имат ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които нямат задължения към Община Поморие, ОП ОГСС, ОП СУОИ, Д БФСД.

Участниците прилагат:

– заявление за участие в търга /по образец/;

– документ за закупена тръжна документация;

– платежен документ в оригинал за внесен депозит за всеки имот поотделно;

– копие от документ за самоличност;

– удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители;

– копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/;

– удостоверение за липса на задължения към НАП;

– декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“;

– декларация за оглед на имота;

– декларация за запознаване с условията на търга и проекта на договора.

Комисията служебно проверява липсата на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“ и в случай на наличие не допуска участника за участие в търга.