19.09.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 19.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазини и гаражи – секция А в УПИ ХІІ-5112, 5113, кв.241 по плана на гр. Поморие /ПИ 57491.501.624 по КККР на гр. Поморие/, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД;
  2. уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ 35033.501.1064 (УПИ V-1064, кв.88) по КККР на гр. Каблешково, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД;
  3. уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване – блок ІV, вх. І (ПИ 00833.5.477 по КККР на гр. Ахелой), Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД;
  4. уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Монтаж на ново комбинирано с разпределителна част електромерно табло на границата на ПИ 57491.502.264 по КККР на гр. Поморие, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД.

 

Отдел УТООС

Община Поморие