18.09.2017

СПИСЪК На недопуснатите кандидати до конкурс за подбор и заемане на длъжността Директор на детска градина „Мир” с. Дъбник

СПИСЪК

 

                На недопуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед № РД-16-931/10.08.2017 г. за подбор и заемане на длъжността  Директор на детска градина „Мир” с. Дъбник, ул. Шипка № 9.

 

  1. Николина Керчева Иванова – Кандидатът не е представил необходимите документи, отговарящи на предварително обявените изисквания за длъжността, а именно документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/ или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина /легализиран/.