02.08.2017

Съобщение относно открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ

          До участниците и заинтересованите лица в открита процедура, за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващи Язовир „Емирско”, находящ се в землището на с. Белодол, с ЕКАТТЕ 27440, собственост на Община Поморие съгласно АОС  № 324/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот  № 000091  с площ 29.978 дка , съгласно скица № K01059/19.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Поморие, с обща концесионна площ на обекта на концесия 58 749 кв. м., включително водна площи,  прилежащи   територии и съоръжения.

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 04.08.2017 г. от 11.00 часа в заседателна зала 2, в сградата на община Поморие, на адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5 ще бъде проведено публично заседание на комисията, на което ще бъдат отворени пликове „Предложение” и „Обвързващо предложение” на допуснатите до този етап от процедурата участници.

Заседанието ще се проведе при условията на чл. 47, ал. 3 и по реда, предвиден в чл. 55б от ППЗК.

С уважение,

Радка Канчева,

Заместник председател на комисията.